FCAR

Nền tảng chuyển đổi số ngành ô tô

FCAR là gì?

FCAR là nền tảng bao gồm tập hợp các sản phẩm công nghệ được kết nối với nhau để làm cầu nối giữa người sử dụng với các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm/dịch vụ trong ngành ô tô.

Hệ sinh thái FCAR

Fcar hướng tới xây dựng hệ sinh thái toàn diện để qua đó, mỗi thành viên của Fcar có thể dễ dàng tìm kiếm xe ô tô cũng như các sản phẩm/dịch vụ liên quan đến ô tô một cách dễ dàng nhất.

Tin mới